[สรุปรายงานตารางสอน เสนอ วิทยาลัย]

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ปวช:45)
เรียนร่วม(พื้นฐาน)
      ธอนชัย  อาจพงษา        [check error]
      ครูพิเศษสอนเทคนิคพื้นฐาน          [check error]
เครื่องกล(ปวส.)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      สุกฤษฏิ์  นนทา        [check error]
      เฉลิมชาติ  สุริพันธ์        [check error]
      จิราภา  สิมณี        [check error]
      ศราวุฒิ  สุดแสง        [check error]
การบัญชี
      ไพลิน  วารี        [check error]
      ณัฐพัชร์  สิทธิพันธ์        [check error]
      รพีพร  พิมพ์โคตร        [check error]
      สิริยากร   มะณูธรรม        [check error]
      ทัศพร  ครองยุติ        [check error]
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สามัญ/ทักษะชีวิต
      กันยารัตน์  พรมพิลา        [check error]
      อรวรรณ  ศิลให้อยู่สุข        [check error]
      ปฏิญญา  มีคุณลิ์        [check error]
      ปรียาภรณ์  ประภาสัย        [check error]
      สุปัญญา  สิมณี        [check error]
      ธัญญาศิริ  ห่วงเพชร        [check error]
      สุมนตรี  เกษาพันธ์        [check error]
      สิทธิศักดิ์  แก้วคำ        [check error]
ผู้บริหาร
      เทอดศักดิ์  สรรพศรี        [check error]
      เฉลิมพล  แก้วพรหม        [check error]
      พลวุฒิ  แก้วสง่า        [check error]
      วาสนา  ยานารมย์        [check error]
      อุดมการณ์  เสนาะศัพย์        [check error]
ฝึกงาน
อื่นๆ(งานหลักสูตรโปรดระบุหมวดให้ถูกต้อง)
พณิชยการ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
      สุริยา  ภิรมย์        [check error]
      ไพโรจน์  ศิริรัชฎานันท์        [check error]
      เชิด  ชารีผล        [check error]
      เสาวนีย์  งอมสงัด        [check error]
      จักรพงศ์  งามสกุล        [check error]
ช่างยนต์
      เดช  ทองแก้ว        [check error]
      สุจิตร  พิมโคตร        [check error]
      สุทัตร์  แก้ววิชัย        [check error]
      ธนิตพงษ์  ลุละ        [check error]
      สุชาติ  บุญปัญญา        [check error]
      สุเมษ  จันทะแจ่ม        [check error]
      อโนทัย  กลมพันธ์        [check error]
      ศุภชัย  ผาแก้ว        [check error]
ช่างไฟฟ้ากำลัง
      ศิวพงษ์  โถบำรุง        [check error]
      มงคลชัย  ทองสุ        [check error]
      วิไลพร  จำสูญ        [check error]
ช่างกลโรงงาน
      ลดาวัลย์  เดินชาบัน        [check error]
      วิโรจน์  ลิ้มปรีดีชัย        [check error]
      พิสิษฐ์  นางวงษ์        [check error]
      ไพบูลย์  โพธิ์เข็ม        [check error]
ช่างเชื่อมโลหะ
เทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
      ภรต  แก้วพรหม        [check error]
      กฤษณะ  สุภะเกษ        [check error]
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
      พนิตชา  โพธิสาร        [check error]
      วรัญญา  สรรพศรี        [check error]
เทคนิคการผลิต