Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 01:57
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 515
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 231974
Polls
Joomla! is used for?
 
facebook KRTC


จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศูนย์การเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้

๑.สาขาช่างยนต์

๒.สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

๓.สาขาการบัญชี

๔.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีจำนวนนักศึกษาชาย ๗๗ คน นักศึกษาหญิง ๒๙ คน มีทั้งหมด ๑๐๖ คน

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการประกาศจัดตั้งสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดทำการสอนในระดับ ปวส สาขาวิชา

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ประวัติผู้บริหาร

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖  นายอุดม วัชรพงศ์วณิช  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ นายพิชิตชัย เครือรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

พ.ศ.๒๕๕๙-ปัจจุบัน นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์


สถานที่ตั้งวิทยาลัย

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๗๐ หมู่ ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรสะเกษ ๓๓๑๓๐ พิกัด ละติจูด ๑๕ องศา ๖ ลิปดา ๒๑.๓๐ ฟิลลิปดาเหนือ

ลองจิจูด ๑๐๔ องศา ๓๕ ลิปดา ๗.๘๔ ฟิลลิปดา ตะวันออก มีเนื้อที่ ๗๑ ไร่ งาน ๙๑.๙ ตารางวา

เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๕๑๖๔๑ Fax. ๐๔๕-๖๕๑๖๔๑

www.krtc.ac.th      e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนแผนที่ทางอากาศ

แผนที่จากดาวเทียม

หนังสือประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ชื่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

Kanthararom Technical  College : KRTC

สัญลักษณ์ของวิทยาลัย

พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย พระพุทธรูปปางสมาธิ

สีประจำวิทยาลัย ฟ้า - เลือดหมู

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ต้นตะเคียน

เว็บไซต์ www.krtc.ac.th

E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่อยู่ 70 หมู่ 6 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ 045-651641

โทรสาร 045-651641

เอกลักษณ์ บริการชุมชน

อัตลักษณ์ ทักษะดี  มีสัมมาคารวะ

ปรัชญา รู้จริง ทำได้ นิสัยดี

คำขวัญ มีวินัย ใจบริการ ชำนาญวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาของชุมชนท้องถิ่นด้านอาชีวศึกษาในระดับฝีมือและเทคนิคที่ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

1. จัดการอาชีวศึกษาในระบบ และทวิภาคีที่มีมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในสังคม

2. พัฒนาลักษณะนิสัยผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการเป็นผู้ประกอบการ

3. บริการวิชาชีพสู่ชุมชน โดยใช้วิชาชีพบริการชุมชน และสอนวิชาชีพแก่ชุมชน

4. วิจัย และสร้างนวัตกรรม เกี่ยวกับการเรียน การสอนอาชีวศึกษา และการประกอบอาชีพ ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น

5. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่จัดการอาชีวศึกษาในระบบ และทวิภาคีที่มีมาตรฐาน โดยสอดคล้องความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในสังคม

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

1. ควบคุม ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการในการจัดการศึกษาในระบบและทวิภาคีให้ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตร วิธีจัดการ การฝึกทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเกิดการร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

2. ควบคุม ปรับปรุง พัฒนา ทรัพยากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

วัตถุประสงค์ บุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ ห้องเรียน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนและบริการแหล่งค้นคว้า ให้เพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

1.1 ควบคุมการจัดการเรียนการสอน พัฒนาวิธีการสอนให้ได้มาตรฐาน

-โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

-โครงการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา

-โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)

1.2 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการจัดการเรียนรู้

-โครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้

-โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1.3 สร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษากับสถานประกอบการในระบบทวิภาคี

-โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ

-โครงการนิเทศก์นักศึกษาระบบทวิภาคี

1.4 สร้างความสัมพันธ์ และให้การศึกษานอกระบบแก่ชุมชน

โครงการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพชุมชน

2.1 จัดหาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

-โครงการอบรมบุคลากรด้านการดำเนินงานอาชีวศึกษา

2.2  จัดหา ปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนและบริการแหล่งค้นคว้า -โครงการวัสดุฝึกแผนกวิชา
-โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่
-โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้
-โครงการพัฒนาห้องเรียนแผนกวิชา

พันธกิจ 2. พัฒนาลักษณะนิสัยผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์

วัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

4. มุ่งผลิตและสร้างผู้ประกอบการใหม่

วัตถุประสงค์ ผู้เรียนรู้จักวางแผน และสามารถประกอบอาชีพ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

-กลุ่มกิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคต

-กลุ่มกิจกรรมอื่นตามนโยบาย(เช่น ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์)

-โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ

-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

4.1 ชี้แนะแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ

-โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

4.2 สร้างธุรกิจของวิทยาลัย

-โครงการธนาคารขยะ

-โครงการบูรณาการการสร้างผู้ประกอบการใหม่กับการหารายได้ระหว่างเรียน

พันธกิจที่ 3. ให้บริการชุมชน โดยใช้วิชาชีพบริการชุมชน และสอนวิชาชีพแก่ชุมชน

ยุทธศาสตร์

มาตรการ

5. จัดให้บริการด้านวิชาชีพแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่

วัตถุประสงค์ ให้บริการแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ละเป้าหมาย

6. จัดสอนหลักสูตรแกนวิชาชีพเสริม (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา)

วัตถุประสงค์ เพื่อทำความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ละเป้าหมาย

5.1 บริการสังคม โดยใช้ทักษะเฉพาะทาง ทักษะพื้นฐาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.2 การใช้ทักษะวิชาชีพบริการชุมชน

-โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน

-โครงการเภอยิ้มเคลื่อนที่

-โครงการอบรมใบอนุญาตขับขื่รถจักรยานยนต์

-โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อประชาชน Fix It Center

6.1 จัดทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนแกนมัธยมร่วมกับ โรงเรียน

พันธกิจที่ 4. วิจัย และสร้างนวัตกรรม เกี่ยวกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และการประกอบอาชีพแก่ชุมชน

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

7. สร้างสังคมการเรียนรู้งานการวิจัย

วัตถุประสงค์ มีนวัตกรรม และผลงานวิจัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

7.1 วิจัย และสร้างนวัตกรรม เกี่ยวกับวิชาชีพ และการเรียนการสอนอาชีว

-วิจัยในชั้นเรียน

-วิจัยการเรียนการสอน

-วิจัยการจัดอาชีวศึกษา

-โครงการออกกลางคัน

-โครงการสำรวจความคิดเห็น

7.2 สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประกอบอาชีพ

-โครงการต่อยอด OTOP

-โครงการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

-โครงการวิชาชีพ

-โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อประชาชน Fix It Center

พันธกิจที่ 5. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริการที่ดี มีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

8.1 จัดระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
-
กลุ่มโครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา

8.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง

-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการควบคุมติดตามผลงาน

8.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทการพัฒนา สารสนเทศ

8.4 ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียน

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา