นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นางสาวนิภาภรณ์ เขียวอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาฯ 045-651641 098-4201828
2 นางสาววรรณภา พลศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ 045-651641 098-6394096
3 นางสาวพรนภา สังกา เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ 045-651641 098-2263067
4 นางสาวสุพัตตรา พยายาม เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน 045-651641 062-5657102
5 นางสาวจามจุรี สรรพศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน 045-651641 099-0371611
6 นายพีรพล สิงคิบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน 045-651641 093-9503710
7 นางสาวลดาวัลย์ พรมโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ งานอาคาร 045-651641 061-0964683
8 นางสาวรัตน์สุดา สิมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแผนฯ 045-651641 093-5541723
9 นางสาวอรนุช ใจอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 045-651641 088-1608202
10 นางสาวบุษกร วงค์คำชาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาฯ 045-651641 093-4349128
11 นางสาวสิริมนต์ ทองสุขนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ 045-651641 091-7873363
12 นางสาววรรณา สีดาโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแผนฯ 045-651641 062-3686846
13 นางสาวทรรศนีย์ ภาคพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการบัญชี 045-651641 062-7014167
14 นางสาวไอยดา ไพคำนาม เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร 045-651641
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites