นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home ข้อมูลหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

  เปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับดังนี้

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาที่เปิดสอนประกอบด้วย

1.1     สาขาวิชาช่างยนต์

1.2     สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

1.3     สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1.4     สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

1.5     สาขาวิชาการบัญชี

1.6     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.7     สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

1.8     สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาที่เปิดสอนประกอบด้วย

1.1     สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

1.2     สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

1.3     สาขาวิชาไฟฟ้า

1.4     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

1.5     สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1.6     สาขาวิชาการบัญชี

1.7     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.8     สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

 

 

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites