นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 134 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานบุคลากร

งานบุคลากร

altดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการใช้งานของข้าราชการครูและบุคลากรเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน รอบปีครึ่งปีแรก งบประมาณ 2563

1.เกณฑ์ประเมิน ครูพิเศษสอน 

2.เกณฑ์ประเมิน เจ้าหน้าที่

3.แบบประเมิน สายการสอน

4.แบบประเมิน สายงานบริหารงานสถานศึกษา แบบฟอร์ม แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

(Individual Development Plan : ID PLAN)

1. การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

2. แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

3. เอกสารประกอบการบรรยาย

4. คำสั่งมอบหมายหน้าที่งาน 

5. คำสั่งมอบหมายหน้าที่งานเพิ่มเติม


1. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครู

2. แบบประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ

3. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของครูอัตราจ้าง

 รายงานการประชุม

1. รายงานการประชุม-2-ธ.ค.-59

2. รายงานการประชุมคณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์-ประจำเดือน-มีนาคม-2560

3. รายงานการประชุมคณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2560
1. แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


2. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา


3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
1. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูจ้างสอน ตามโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

1.1  เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ตามโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 

2. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนตามโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560


 2.1 เกณฑ์การคัดเลือกครูจ้างสอน ตามโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา  และโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560


 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ราชการให้แก่บุคลากร-ปีการศึกษา-2559มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

2. จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลา ของบุคลากรในสถานศึกษา

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร ในสถานศึกษา

6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมี และขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญเงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

7. ดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา

8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites