นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 135 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานการบัญชี

งานการบัญชี

altรายงานงบทดลอง ประจำปี 2562


รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน2562

รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562

รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562

รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2562

รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562

รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2562

รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561

รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน พ.ย 62 ปีงบประมาณ 2563

งบทดลองประจำเดือน ธ.ค 62 ปีงบประมาณ 2563

                 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ

3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี

4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites