นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานพัสดุ

งานพัสดุ

altดาวน์โหลดเอกสาร...
ดาวน์โหลด
:    แบบขอซื้อขอจ้าง 


แบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้าง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกข้อความขอยืมเงิน

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เรื่อง เครื่องกัดเพลานอนแบอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เอกสารประกวดราคาเครื่องกัดเพลาอเนกประสงค์พร้อม

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกัดเพลาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง


เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เอกสารเรื่องประกวดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์

เอกสารประกวดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 


เรื่อง ห้องเรียนอัจฉริยะ


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เอกสารเรื่องราคาห้องเรียนอัจฉริยะ

เอกสารประกวดราคาห้องเรียนอัจฉริยะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 

 

 


 


1. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

2. เอกสารประกวดราคาซื้อ

3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

4. ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-และราคากลาง-ราคาอ้างอิง

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แบบฟอร์มการขอยืมวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร

ร่างประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัิติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร

ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนอาชีพ-ระดับ-ปวช.1

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนอาชีพ-ระดับ-ปวช.1

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 9 เครื่อง

เชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุระบบประปาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ

ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ

ประกาศสอบราคาปปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

สอบราคางานจ้างประบปรุงระบบไฟฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

ประกาศเรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ 18 รายการ

ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ

ประกาศเรื่องผู้ชนะการสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย

ยกเลิกประการสอบราคาครุภัณฑ์ 18 รายการ

สอบราคาครุภัณฑ์ 18 รายการ

ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์จำนวน ๅค รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงลประมาณ 2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย

ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะห์ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไมีต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร 1 หลัง

สรุปผลการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธาณูปโภค จำนวน 2 รายการ

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค 2 รายการ

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร 1 หลัง

ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตารางเมตร 1 หลัง

ร่าง TOR โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค 2 รายการ

ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง 1 หลัง

ร่างขอบเขต (TERM OFREFERENCE : TOR) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา และการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำบายเอกสารตามระเบียบ

8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites