Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 01:05
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 515
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 231944
Polls
Joomla! is used for?
 
facebook KRTC


จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์


มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

(2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

(3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครุและบุคลากรทางการศึกษา

(4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(6) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกาาที่ได้รับมอบหมาย

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2560

ตัวอย่าง ว สอศ.2

ตัวอย่าง ว สอศ.3

ตัวอย่างรูปเล่ม

รายงานผลการให้คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ  อศจ. ศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน


 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา