นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

alt

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

(2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

(3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครุและบุคลากรทางการศึกษา

(4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(6) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกาาที่ได้รับมอบหมาย

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ร่างข้อกำหนด กติกา เกณฑ์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2562

ตัวอย่าง ว สอศ.2

ตัวอย่าง ว สอศ.3
วิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2562

1.ปฎิทินการจัดทำวิจัย

2.แบบเสนอโครงร่างวิจัย

3.รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

4.เอกสารสืบค้นเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites