นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

altดาวน์โหลดเอกสาร

เครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561


แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง 5 ส.ค.62


แบบฟอร์ม SAR

SARแผนก2562

SARครูผู้สอน2562
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวท.กร.ปี พ.ศ.2561-2564

โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา 


SAR  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  ประจำปีการศึกษา 2560

SAR  วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์  ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุตลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(2) วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

(3) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(4) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

(5) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(7) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์


กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561


พรบ.มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559

เอกสารเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558

คู่มือ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา


เอกสารเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม SAR

1. แบบฟอร์ม SAR ครูผู้สอน

1.1 ปก SAR

2. แบบฟอร์ม SAR ระยะสั้น

3. แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา

4. แบบฟอร์ม SAR หัวหน้างานฯ

5. แบบฟอร์ม SAR ฝ่ายฯ

ุ6. ใบปะหน้าด้านในแฟ้ม


 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites