Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 02:14
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 515
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 231981
Polls
Joomla! is used for?
 
facebook KRTC


จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร สผ.1
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ส่งเสริมให้ครู นักเีรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

(2) วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน

(3) ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

(4) กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

(5) รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ-รายจ่าย ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

(6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

(7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

(8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา