นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดาวน์โหลด : ใบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่การสอน


ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฟอร์ม ดร.มนต์ชัย

ดาวน์โหลด  หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างโครงการสอน ภาคเรียนที่ 1 /2560

ดาวน์โหลด เอกสารใบสอนแทนดาวน์โหลด เอกสารประกอบการจัดทำโครงการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

1.       คู่มือการจัดทำโครงการ

2.       แบบคำร้องขอสอบหัวข้อโครงการศึกษา
3.       ตัวอย่างโครงการวิจัย
4.       แบบสรุปผลการสอบหัวข้อโครงการศึกษา
5.       คำร้องขอสอบความก้าวหน้าโครงการ
6.       คำร้องขอประเมินผลโครงการ
7.       แบบอนุญาตให้เข้าเล่มโครงการ
8.       ตัวอย่างรูปเล่ม
9.       คณะกรรมการประเมินโครงการ
10.    เกณฑ์การประเมินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

         1.จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
         2.จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
         3.จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
         4.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจวัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
         5.จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขั้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
         6.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
         7.ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
         8.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
         9.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
         10.รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา
         11.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
         12.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         13.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         14.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          
         ผู้บริหาร

         นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

         ผู้อำนวยการสถานศึกษา

         หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Personal Sites