Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 01:04
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 515
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 231939
Polls
Joomla! is used for?
 
facebook KRTC


จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผลดาวน์โหลด : ใบปะหน้าข้อสอบภาคเรียนที่ 1/2561

ดาวน์โหลด : สมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลรายวิชา


ดาวน์โหลด : ขั้นตอนการบันทึกแผน การวัดและประเมินผลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 / 2559


ระบบงานวัดผลและประเมินผล


มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

2.กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

3.ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

4.ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

5.รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

6.จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

7.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

8.เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

9.ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

10.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

12.ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา