นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTC



จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล



ดาวน์โหลด : คู่มือโปรแกรมตัดเกรด วัดผลV1.0

ข้อมูล-โปรแกรมตัดเกรด



ระบบงานวัดผลและประเมินผล


มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

2.กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

3.ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

4.ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

5.รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

6.จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

7.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

8.เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

9.ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

10.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

12.ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย




 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites