นักเรียนตรวจสอบผลการเรียน


Facebook KRTCจำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการและห้องสมุด

altดาวน์โหลดเอกสาร

 ปีการศึกษา 2563


แบบฟอร์มบันทึกสรุปส่งรายการเบิกหนังสือ


แบบฟอร์มเปล่าสำหรับให้นักศึกษาเบิกหนังสือ


แบบฟอร์ม-สมอ.-4-แบบรายงานผลการใช้หนังสือ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มบันทึกสรุปส่งรายการเบิกหนังสือ


แบบฟอร์มเปล่าสำหรับให้นักศึกษาเบิกหนังสือ


แบบฟอร์ม-สมอ.-4-แบบรายงานผลการใช้หนังสือมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

1.งานแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

2.จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

3.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

5.ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Personal Sites