Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 02:11
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 515
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 231977
Polls
Joomla! is used for?
 
facebook KRTC


จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home งานสื่อการเรียนการสอน

งานสื่อการเรียนการสอน
รายงานและเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอน-ภาคเรียนที่-1-2560


บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ครูที่ประสงค์จะจัดทำ เอกสารประกอบการสอน ตำราเรียน

2. รวบรวมผลงานของแต่ละวิชาให้เป็นรูปเล่ม จัดทำแผ่นปลิว จุลสารหรือวารสารทางวิชาการความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่

3. เสนอแนะหนังสือที่มีคุณค่าต่อการสอน เผยแพร่เอกสารหรือตำราที่ดีเด่นของผู้สอนแต่ละวิชาให้เป็นที่รู้จักทั่วไป

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

5. บริการสื่อการเรียนการสอนแก่ครู นักศึกษาตลอดจนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา

6. รับผิดชอบ เก็บรวบรวม ดูแล บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

7. ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

8. เสนอโครงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น

9. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น


10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา