Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 02:16
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 515
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 231982
Polls
Joomla! is used for?
 
facebook KRTC


จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home หนังสือเวียน ภายในวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

รวมหนังสือเวียน ภายวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

รวมหนังสือเวียน ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

 

1.  แนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารของคณะรักษษความสงบแห่งชาติ (คสช.)

2.  คำชี้แจงหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

3.  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทแบบทั่วไปและแบบวิชาชีพครู

4. ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

5.  การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557

6. หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ในคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ใบเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก

7. คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

8.  คำชี้แจงหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

9.  ขอส่งรายงานการประชุ

10.  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะการมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

11.  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของคณะรักษาคามสงบแห่งชาติ

12.  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

13.  โครงการเสิรมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

14. แบบเสนอขอรับการคัดเลือกหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

 

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา