Login Formสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
OS : Linux n
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.1.16-MariaDB
เวลา : 05:00
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 4
Content : 492
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 214877
Polls
Joomla! is used for?
 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
facebook KRTC


Home

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการฯ

นายพิชิตชัย เครือรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ มอบหมายให้ คุณครูอรอนงค์  ภาษี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

 

สอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ ได้ทำการสอบวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2556

(สุริยา : ภาพอนิวัฒน์ : รายงาน)

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 20:34 น.)

 

ประชุมครูและบุคลากร

นายพิชิตชัย เครือรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายธมกร ศิลาบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และพิจารณาเกณฑ์การวัดผลประเมินการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ให้มีการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยการสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่ 9 ของภาคเรียนและสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 18 ของภาคเรียน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

(ธนิตพงษ์ : ภาพ/รัชนี : รายงาน)

 

ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทิดทูนสถาบันของชาติ

นายพิชิตชัย เครือรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบหมายให้ คณะครูนำนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทิดทูนสถาบันของชาติ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 โดยมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ณ วัดบ้านผักแพรว หมู่ที่ 11,15 ตำบลผักแพรว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

(ธนิตพงษ์ : ภาพ/รัชนี : รายงาน)

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

นายพิชิตชัย เครือรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายธมกร ศิลาบุตร รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัย

(รัชนี : ภาพ/รายงาน)

 

 
ผู้บริหาร

นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา